top of page

Trivsel & ordningsregler

Detta dokument omfattar trivsel och ordningsregler och utgör ett komplement till föreningens gällande stadgar samt bostadsrättslagen 1991:614 och är bindande för alla som bor och vistas inomhus och utomhus i vår fastighet.

Antagna av styrelsen 2021-02-23.

Vi som är medlemmar i bostadsrättsföreningen har ett gemensamt ansvar att vara aktsamma om den inre och yttre miljön för att hålla nere kostnader för drift och underhåll och samtidigt skapa trivsel för alla.

Vi hoppas att våra trivsel- och ordningsregler får alla att känna ett gemensamt ansvar. En positiv inställning där vi alla hjälps åt och respekterar våra grannar är grunden till en gemensam trivsel.

Hänsyn till grannarna

I ett flerfamiljshus är man av naturliga skäl beroende av varandra. Ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att alltid tänka på att inte störa sina grannar. Störa kan man göra genom att ha för hög nivå på olika typer av ljudanläggningar, spela instrument, höga samtal, använda tvättmaskin/torktumlare sena kvällar eller att spika och borra. En vedertagen regel är att det inte ska förkomma någon störande verksamhet 22:00-07:00 på vardagar och 16:00-09.00 på lördagar och helgdagar.

Renoveringar kan upplevas som mycket störande och måste ske med stor hänsyn och enbart under vardagar 08.00-18.00. Planerad ombyggnation ska utöver anmälan till styrelsen också kommuniceras med berörda grannar innan arbetet påbörjas.

Acceptansen för enstaka fester ökar markant om man informerar sina grannar och respekterar överenskomna tider då höga ljud ska upphöra.

Gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för ordningen i entréer, trapphus, atriumgårdar, cykelrum och övriga gemensamma lokaler. Privata ägodelar ska förvaras i egna utrymmen så att de gemensamma utrymmena kan hållas fria. Skrymmande föremål får av säkerhetsskäl inte förvaras i atriumgårdar, trapphus eller på loftgångar. Ordning och reda skapar trivsel och ger möjlighet för lokalvårdare, fastighetsskötare och vid behov räddningstjänst, att kunna utföra sina sysslor. Viktigt att utrymningsvägar hålls fria.

Dörrar

För att minska risken för oinbjudna gäster är det viktigt att säkerställa att entrédörrarna liksom dörrarna till källarförråd, cykelrummet och grinden till atriumgårdarna går i lås efter passage.

Dörrarna till loftgångarna ska hållas stängda vilket är extra viktigt vid kall väderlek för att spara på kostnader för uppvärmning av trapphusen.

Observera att vissa dörrar larmar om de är öppna mer än 30 sekunder.

Tvättstugan

Det är viktigt att vi följer de anvisningar som finns i tvättstugan så att våra maskiner fungerar bra och håller längre. Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick.

Naturligtvis gör vi rent i tvättstugan efter vårt pass och tänk på att hålla tvättiderna.

Hantering av sopor

Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs, att källsortering sköts och att utrymmena hålls rena för att undvika lukt och ohyra. Våta soppåsar som ställs på marmorgolvet orsakar skador. Se mer detaljerade instruktioner för föreningens sophantering här. Vik ihop kartonger och emballage innan du slänger dem i kärlen. Detta minskar också föreningens kostnader gällande frekvensen av transporter för tömning.

Tänk på att inte pressa in för stora soppåsar i sopnedkasten. Vid stopp debiteras föreningen för varje extra rensning.

Förråd

Viktigt att hålla det egna förrådet låst. Förbjudet att förvara brandfarligt material inklusive gasoltuber. Ingen förvaring får ske i förrådsgångarna. Anmäl utan dröjsmål till styrelsen om du ser tecken på skadeinsekter.

Cyklar och barnvagnar

En olåst barnvagn kan ställas på loftgången alternativt under trappan på källarplanet. Cyklar får endast förvaras i cykelrummet alternativt på den egna balkongen.

Balkonger

Om du ska hänga tvätt eller plantera växter är det viktigt att förhindra att vatten rinner ner på grannens balkong.

Blomlådor på balkonger ska, av säkerhetsskäl, hängas på insidan.

Övervintrande krukväxter kan placeras i nischen mellan trappan och fönster. Säkerställ även att dessa krukor har tillräckligt stora fat som hindrar att vatten läcker ut och orsakar skador på marmorgolvet.

Mattor skakas och piskas på gården ej på balkongen.

Grillning

På balkonger och utomhusplatser är det tillåtet endast med el- eller gasolgrill av brandsäkerhetsskäl. Mer detaljerad information gällande brandsäkerhet finns här. Inga öppna eldar eller kolgrillar får förekomma. Tänk på att visa hänsyn när du grillar utomhus då rök och matos kan skapa obehag hos dina grannar.

Förändringar i lägenheten

Du får naturligtvis göra förändringar i lägenheten men vissa åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd, såsom ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, vatten och ventilation eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Vidare gäller att man inte får bygga om i lägenheten så att befintlig ventilationslösning förändras. För att göra förändringar krävs att du kontaktar styrelsen.

Lek och aktiviteter inomhus

är enbart tillåtet i det yttre källarplanet som vetter mot innergården. I trapphusets nedre plan skapas höga ljudvolymer som kan upplevas som störande för de hyresgäster som har sin entré från trapphuset.

Utomhusmiljön

Varje år arrangerar styrelsen gemensamma städdagar. Ett företag ansvarar enligt avtal för det kontinuerliga underhållet som att klippa gräs, ansa häck och buskar.

 

Mata inte fåglar från balkonger eller på innegården eftersom det innebär olägenheter med nedskräpning och lockar råttor.

Du som är rökare ska visa hänsyn till dina grannar när du röker på din balkong. Rökning är inte tillåten utanför entrén eller i gemensamma utrymmen inomhus. Fimpar och annat skräp får självfallet inte slängas på föreningens mark eller i närområdena. Husdjur ska hållas under uppsikt och hundar inte rastas i planteringarna.

Användning av föreningens mark kräver tillstånd från styrelsen. Parkering är inte tillåten på föreningens mark.

Säkerhet och ansvar

Tillsammans ska vi förhindra inbrott och skadegörelse.

Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen ska detta anmälas till fastighetsskötaren, se felanmälan. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.

Sloth
TRIVSEL: About
bottom of page