top of page

Inre underhåll

I föreningens stadgar framgår det ansvar en bostadsrättsinnehavare har för underhåll av sin lägenhet:

"Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar for det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten som föreningen försett lägenheten med."

Denna information syftar till att närmare beskriva vad gränsen för ansvaret går mellan bostadsrättshavaren och föreningen.

Föreningen har rätt att genomföra besiktning av lägenhetens skick. Brister i underhåll eller fel uppkommna som ett resultat av bristande underhåll från bostadsrättshavaren är bostadsrättsinnehavaren skyldig att åtgärda och ersätta.

För vissa delar som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för krävs godkännande av Styrelsen vid förändringar. Detta är beskrivet i föreningens stadgar.

BRF = Bostadsrättsföreningen

BRH = Bostadsrättshavaren

TAK, VÄGGAR OCH GOLV

BRF

BRH

KOMMENTAR

Tak och golv till stomme, inklusive underliggande tätskikt

X

Tak- och golvstomme under tätskikt

X

Inre underhåll: About
bottom of page