top of page

Förvaltningspolicy

Bakgrund

Byggnaderna i föreningen Brf Sjöportalen med beteckningen Kobben 1 uppfördes under 2002 av JM i regi av SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum). Inflyttning i husen påbörjades hösten 2002. Föreningen som består av 90 st lägenheter i två flerbostadshus och ett fristående småhus är en äkta bostadsrättsförening och äger också tomtmarken.

Arkitekten bakom våra hus, Göran G Lundquist (Can arkitekter), fick stor uppmärksamhet i samband med bomässan BoStad02, där Sjöportalen bidrog med tre visningslägenheter. Sjöportalen ingår också bland de kvarter som tillsammans med Sjöstadsparterren 2005 tilldelades Kasper Salin-priset, Sveriges mest prestigefyllda arkitekturutmärkelse.

Syfte

Mot bakgrund av att en mycket stor noggrannhet lagts på att skapa ett vackert kvarter med fin utemiljö när husen byggdes, är det viktigt att vår förening verkar för en långsiktigt hållbar förvaltning och ständiga förbättringar som ökar värdet på fastigheten samtidigt som grundtankarna om den arkitektonisk utformningen säkerställs. Syftet med en förvaltningspolicy är att säkerställa att alla förändringar, reparationer och ombyggnationer såväl inomhus som utomhus sker med yrkesmässigt kunniga hantverkare och hög kvalitet på arbete och material samt att använda produkter med minsta möjliga påverkan på miljön.

Ett annat syfte är att säkerställa en fullgod och aktuell dokumentation om fastighetens drift och kontinuerliga förbättringar som stöd för kommande styrelseledamöter.

Underhållsplan

Brf Sjöportalens underhållsplan för fastigheterna upprättades 2017 och gäller till 2046. Styrelsen ansvarar för årlig uppföljning och kontinuerlig kontroll av genomförda åtgärder samt att planen vid behov justeras och uppdateras utifrån identifierade och kommande behov. Utomhus omfattar innegården mot parterren och atriumgårdarna mot kajen samt föreningens mark mot Sickla kaj och samtliga uteplatser på markplan.

I husen finns tekniska system för ventilation, värme, vatten, avlopp, sophantering, drift av hissar och tvättstuga samt IT system för bokning av gemensamma utrymmen. Vissa system är komplexa och kräver årlig översyn och kontroll. Vattenskador som orsakas av såväl kraftiga regn som felaktiga renoveringar i lägenheter är ett återkommande problem som varje år innebär stora kostnader.

Föreningens policy är att alla kritiska system inklusive IT-system ska vara väl beskrivna och kontinuerligt uppdaterade med avseende på service och underhåll.

Föreningen bör årligen genomföra en städdag av gemensamma utrymmen. Som en del i detta bör cykelförråden med jämna mellanrum inventeras då övergivna cyklar tas om hand.

Förändringar i bostadsrättslagen

Den 1 januari 2023 ändras bostadsrättslagens bestämmelse kring renoveringar, åtgärder och förändringar inom en bostadsrätt. Den nya lagen ger styrelsen utökade möjligheter att ha kontroll över förändringar i lägenheterna och därmed förhindra eventuella avvikelser från grundtankarna.

Beslut taget av styrelsen 2023-01-17

bottom of page