top of page

Ekonomisk plan och årsavgift

Frågor av administrativ karaktär kring din avgift besvaras av SBC, vår ekonomiska förvaltare, telefontid kl. 09.00–21.00, tel. 0771-722 722 eller via email: kundtjanst@sbc.se.

Styrelsen upparbetar under november-december varje år en budget för kommande kalenderår, vilken baserar sig på aviserade och väntade taxeförändringar, ränteläge, underhållsbehov, planmässig amortering och allmänna bedömningar. Budgeten presenteras sedan längst bak i årsredovisningen. Utöver den årliga budgeten arbetar styrelsen kontinuerligt med kostnadsuppföljning samt finansiella prognoser på 5, 10 och 20 års sikt med avseende på framtida underhållsbehov, ränteexponering, kassaflöde mm.

Årsavgiften fastställs i normalfall i samband med framtagandet av budget genom en samlad bedömning av föreningens ekonomiska situation med fokus på kassaflödet, snarare än det bokföringsmässiga resultatet. Ambitionen är att årsavgiften skall täcka löpande utgifter, planmässig amortering av föreningens lån, avsättning till underhållsfond samt medge en rimlig buffert för oförutsedda kostnader.

Pga de nya reglerna gällande avskrivningar på byggnader* väntas föreningen under överskådlig framtid redovisa negativa bokföringsmässiga resultat. Styrelsen följer den pågående debatten kring avskrivningsregler för bostadsrättsföreningar då denna bokföringsmässiga effekt drabbar alla nyare bostadsrättsföreningar. Styrelsen har valt det enklare regelverket K2 för byggnadens avskrivningar då alternativet K3 är mer komplicerat och bedöms mer lämpat för äldre byggnader med större förestående underhållsbehov.

Normalt kommuniceras förändringar av årsavgift under första kvartalet med effekt från andra kvartalet. Enligt styrelsebeslut sänktes årsavgiften från 1 juli 2016 med 12% och ligger för närvarande på 745 kr/kvm boyta.

Den ekonomiska planen upprättades 2001 och registrerades i mars 2002. Den ekonomiska planen används inte längre av styrelsen som ett aktivt styrdokument.

Brf Sjöportalen1_ekonomisk_plan

* Föreningen bytte från och med 2014 avskrivningstid på byggnaderna från 200 år rak avskrivningstid till 125 år rak avskrivningstid. De första åren tillämpade Sjöportalen progressiv avskrivningsmetod.

Ekonomisk plan och årsavgift: About
bottom of page