top of page

Sophantering

Miljörum

Miljörummen är till för att föreningens medlemmar ska ha möjlighet att källsortera sitt hushållsavfall och därmed bidra till en positiv inverkan på vår miljö. Det är viktigt att miljörummen sköts på ett bra sätt för allas trevnad.

Medlemmarna ansvarar för att avfallssorteringen sköts, vilket bland annat innebär att:

  • Lägga avfall i avsett kärl

  • Minimera storleken på avfallet, exempelvis genom att vika ihop/skära kartonger

  • Glas, förpackningar mm måste vid behov först sköljas rena för att undvika att matrester ruttnar och drar till sig bananflugor och annan ohyra.

  • Hålla golvet rent från avfall

Om ett kärl tillfälligtsvis är fullt ansvarar medlemmen för att förvara avfallet i lägenheten eller förrådet till det finns plats igen. Tömning av kärl sker en till två gånger i veckan.

Miljörummen är avsedda för hushållsavfall. För större elektriska apparater (hushållsmaskiner, TV, datorer, etc) hänvisas till stadens återvinningscentraler. Elavfall upp till en microvågsugns storlek och hushållens farliga avfall kan lämnas till den mobila återvinningsstationen. Ytterligare information hittar du på www.stockholm.se/avfall

Möbler och andra skrymmande föremål får ej slängas i grovsopen då behållaren omedelbart blir full, varje tömning kostar pengar!  Behöver du slänga stora föremål måste du själv ta den till en återvinningsstation.

Byggmaterial får inte slängas i grovsoprummet, byggsopor måste du själv frakta till återvinningscentral.

Vår närmaste återvinningscentral är i Östberga. Adress: Bussens Väg 2, Enskede, Huddingevägen/Sockenvägen vid Årstafältet. Mer info kring återvinningscentralerna i Stockholm finns på www.stockholm.se/avc.

En lägenhetsinnehavare ansvarar även för att en eventuell hyresgäst eller hantverkare följer föreningens regler kring avfallshantering.

Sopnedkast

I sopnedkastet ska endast hushållssopor som ej kan källsorteras eller komposteras slängas.

Föreningen är medlem i Sickla Kaj Sopsugsamfällighet. Envac sköter driften av systemet på uppdrag av samfälligheten. Stopp i sopsugen skall anmälas enligt informationen som står på respektive nedkast. Det är viktigt att soppåsar som slängs i sopnedkasten inte innehåller mer avfall än vad som får plats i de gråa behållarna! Fyller man en matkasse till bredden blir den för stor och kommer att fastna i sopsugsröret, vilket orsakar stopp med tillhörande olägenhet för alla boende.

Om det ändå blir stopp i samtliga sopnedkasten – gå över innergården och släng soporna i  sopnedkasten i vårt andra hus, man får absolut inte lägga påsarna nedanför sopnedkasten, dina grannar vill definitivt inte ta hand om dina sopor!

Det är viktigt att stänga luckan till sopnedkastet ordentligt för att undvika dåligt sug som kan medföra stopp.

Kompost

Använd endast påsar som är anpassade för biologisk nedbrytning. Dessa hämtas kostnadsfritt på GlashusEtt. Det är mycket viktigt att avfall eller emballage som ej är komposterbart inte hamnar i nedkastet för nedbrytbart avfall.

I påsen för matavfall lägger du: rester av kött, fisk, skaldjur, grönsaker, frukt, bröd, äggskal, teblad, kaffesump och filter. Annat avfall än matavfall förstör komposteringsprocessen.

I påsen för matavfall läggs inte: snus, cigaretter och aska, blöjor, bindor, kattsand, damm, dammsugarpåsar eller vinkorkar.

Lås finns på luckan för komposterbart avfall för att minska risken för att avfall slängs i fel nedkast. Lägenhetsnyckeln passar till luckan.

Matavfallet transporteras sedan till Sofielund i Huddinge där avfallet omvandlas till kompostjord.

Tömningsschema

  • Pappersförpackningar och tidningar: måndag och torsdag

  • Metall och plast: måndag

  • Glas: torsdag

  • Grovsopor: fredag

Sophantering: About
bottom of page